Covid-19, uvolnění - plné znění

Vláda ČR k dnešnímu dni (úterý, 14. 4. 2020) oznámila postupné uvolňování omezení v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Uvolňování omezení bude probíhat podle aktuálního vývoje a může se změnit, nicméně podle zveřejněného harmonogramu by mělo dojít i k uvolnění pravidel týkajících se svateb: pondělí, 20. dubna 2020 – svatby do 10 lidí (za specifických hygienických podmínek - viz. vysvětlení pod článkem) pondělí, 25. května 2020 - budou otevřeny venkovní prostory restaurací (zahrádky apod.) pondělí, 8. června 2020 – svatby (za specifických hygienických podmínek). Vypadá to tedy, že se objevilo světélko na konci tunelu. Otázkou ovšem je, co je myšleno větou „specifické hygienické podmínky“.  Situaci budeme i nadále bedlivě sledovat. I v tuto chvíli se snažíme našim klientům vycházet maximálně vstříc. Například dnes jsme se s jedním z klientů, kteří se rozhodli svou svatbu zorganizovat a to i za cenu, že by na obřadu bylo přítomno pouze 10 osob, dohodli, že bychom naše služby rozdělili na půl – 1. půlka by byla čerpána v den obřadu a 2. půlka na svatební hostině (čtěte „mejdanu“), která by se uskutečnila v době, kdy to bude možné. Napadlo nás, že v rámci hostiny by bylo skvělé, kdyby se obřad uskutečnil znovu – formou videa… Šlo by o kombinaci reálného příchodu ženicha s nevěstou se záznamem obřadu. Novomanželé i hosté by tedy měli svatbu se vším všudy, i když částečně ze záznamu… Společně to zvládneme!   MZČR Vydalo doporučení, které mj. vysvětluje "specifické hygienické podmínky". Prozatím pouze u varianty u svatby do 10 lidí. Jakmile bude vydáno obdobné doporučení i pro svatby povolené od 8. června, bude toto doporučení do článku doplněno. Specifické požadavky k bodu: Svatební obřady s maximálním počtem do 10 osob Dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů. Dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost, po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).   UPDATE! Dovolujeme si Vám přinést plné znění uvolňování opatření platné ke dni 14. dubna 2020. Informace jsou čerpány z oficiálního webu MZČR. Jedná se o plné znění, takže je text poměrně obsáhlý. Proto jsme se pokusili tučně zvýraznit ty pasáže, které se svateb týkají. Uvolňování opatření

POVOLUJE SE pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

20. dubna 2020

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů. Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek
Specifické požadavky k bodu Svatební obřady s maximálním počtem do 10 osob Dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů. Dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost, po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).

POVOLUJE SE pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

27. dubna 2020

Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).

Povolení neplatí:

 • pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor
 • pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost
Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

POVOLUJE SE pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

11. května 2020

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.
 • Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
 • Provoz autoškol (teorie a další formy výuky max. do 5 osob).
 • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek.
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

25. května 2020

1. Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě. Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu. Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči). Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.). Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit. Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách. Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny. Tělesná výchova není povolená. Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let). MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek. nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek. 2. Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí. 3. Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek. 4. Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby. 5. Muzea, galerie a výstavní síně při dodržení stanovených podmínek. Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Nejdříve od 1. června 2020

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Nejdříve od 8. června 2020

 • Všechny provozovny v nákupních centrech.
 • Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech.
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných podmínek).
 • Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Provozování živností, při níž je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek.
 • Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků.
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další, vč. opatření v cestovním ruchu.
 • Svatby za specifických hygienických podmínek.
Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Červen 2020 – podle vývoje epidemiologické situace

1. Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách. 2. Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin. 3. Přijímací zkoušky na vysokých školách. Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.   Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky